Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε ημερήσια και νυκτερινή εκπαίδευση στη διέλευση υδατίνων κωλυμάτων από Μοίρα Καταδρομών, στην ευρύτερη περιοχή του Στρυμόνα ποταμού.