ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΑΘΗΝΑ 7-3-2016.

Οι κανόνες τής πολιτικής ζωής τού κράτους μεταβάλλονται σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν προκύπτουν διεθνείς συγκυρίες που επηρεάζουν την εσωτερική πολιτική ζωή και δεύτερον όταν έχουν προηγηθεί βίαιες συνθήκες που έχουν ανατραπεί προκειμένου να επέλθει η εθνική ελευθερία και η λαϊκή κυριαρχία. Η μεταρρύθμιση τής λειτουργίας τού κράτους πρέπει να κινείται με γνώμονα τον αναλλοίωτο χαρακτήρα τής κοινωνικής συνοχής και τής εθνικής ταυτότητας και τελικό σκοπό την εθνική ανεξαρτησία και ισχύ.