Άδειες στρατιωτικών: Πως και γιατί αδικούνται και τι πρέπει να λάβει υπ΄όψιν του το ΥΠΕΘΑΠολύς λόγος έχει γίνει για τις άδειες των στρατιωτικών και υπάρχει ήδη σε εξελιξη διαδικασία αλλαγών. Πολλοί διοικητές παραπονούνται για τις άδειες ανατροφής τέκνου που διακαιούνται οι στρατιωτικοί. Όμως συγκρίνοντας τα στοιχεία και τα δεδομένα προκύπτει ότι και στο θέμα των αδειών οι στρατιωτικοί είναι αδικημένοι σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι στρατιωτικοί δεν μπορούν να συγκριθούν με τους δημοσίους υπαλλήλους λόγω της φύσης της δουλειάς τους θα επισημάνουν ορθώς κάποιοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει μονίμως να αντιμετωπίζονται με δυσμενέστερο τρόπο. Ακριβώς λόγω των δυσκολιών και της ιδιαιτερότητας της δουλειάς τους θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο.

Τι προβλέπει για την Ειδική γονική άδεια άνευ αποδοχών ο νόμος 4075/2012:

Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 54 του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς ή ανάδοχους, που απασχολούνται στον ιδιωτικό, το δημόσιο τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α


. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’65), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’41) και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δηλαδή σ΄ όλους τους εργαζομένους στο δημόσιο εκτός από τους στρατιωτικούς και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι:

«1. Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού, μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.

2. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.

3. Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζόμενου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της

Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 52 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι:

«1. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους.

2. Ο εργαζόμενος γονέας, που λαμβάνει τη γονική άδεια του άρθρου 51 και της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του παρόντος νόμου έχει, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία του, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα και μπορεί να αναγνωρίσει το χρόνο απουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄165), όπως ισχύει.

3. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος της γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 του παρόντος νόμου, ως ισχύουν κάθε φορά, λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης».

4.Μετά τη λήξη της γονικής άδειας των άρθρων 50 και 51 του παρόντος νόμου, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να επιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας του ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία του.

Όλες αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας αφού σ΄αυτούς δίνουν μια άνευ αποδοχών για 5 χρόνια την οποία ούτε το δικαίωμα να την αναγνωρίσουν τουλάχιστον συνταξιοδοτικά πληρώνοντας τις προβλεπόμενες εισφορές στο ΓΛΚ.

Ο χρόνος απουσίας δεν μετράει πουθενά , ούτε βαθμολογικά, ούτε συνταξιοδοτικά ,ούτε ασφαλιστικά.

Το ΥΠΕΘΑ δεν έλαβε υπόψη του την πρόταση της ΠΟΕΣ από τον Ιούνιο του 2015, ούτε τον Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος απεφάνθη ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και πρέπει το υπουργείο Άμυνας να συμμορφωθεί.

ΠΗΓΗ: http://www.militaire.gr/%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%b1%ce%b4%ce%b9/