ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ 18-9-2016.

Τα πολιτικά πράγματα και η γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζουν απολύτως λελογισμένα, τόσο στη χερσόνησο τού Αίμου όσο και στην παγκοσμιότητα. Οι πολιτικές δυσμορφίες και οι γεωφυσικές ακαταστασίες είτε θα συνενωθούν υπό την παγκοσμιοποίηση είτε θα αντικασταθούν από την κοινωνία των ελεύθερων εθνών.
η συνέχεια εδώ