Προσβολή στον Μακαριστό Χριστόδουλο

Η φράση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «να μη γυρίσομεν στην εποχή Χριστόδουλου», μας προκαλεί θλίψη και μέγιστες απορίες. Θλίψη διότι αναφέρει απόντα από την ζωήν σαν να επρόκειτο για άφιλον φίλον του . Επιβεβλημένον ήτο να εκφρασθεί «Ο Μακαριστός Χριστόδουλος» ή «Ο Αείμνηστος Χριστόδουλος». Γιατί τόση απρέπεια προς κεκοιμημένον;

Οι απορίες μας είναι. Τι αντιθρησκευτικόν έπραξεν ο Μακαριστός Πρωθιερέας; Τι αντιπολιτικόν; Τι αντικοινωνικόν; Τι αντιλαϊκόν; Τι αντιδημοκρατικόν; Τι αντιδημογραφικόν; Τι αντιρητορικόν; Τι περιφρονητικόν προς τον πολίτην; Ομιλούσε και «άστραπτε εμβρόντα και συνεκύκα την Εκκλησίαν; Όχι μόνον την Εκκλησίαν με την θρησκευτικήν έννοιαν αλλά σύμπασαν την Ελλάδα. Από Βορράν έως Νότον και από Ανατολάς έως Δυσμάς. Οι πάντες καθηλωμένοι από τον Μεστόν Λόγον του. Λόγος Έλληνας. Λόγος Θρησκευτικός. Λόγος διδακτικός. Λόγος παρήγορος. Λόγος ελπιδοφόρος. Λόγος έμπλεος χαράς και ευφροσύνης. Λόγος ο οποίος ουδέποτε έφευγε από την μνήμην όσων τον άκουγαν. Λόγος Πνευματικού και φωτισμένου Ιεράρχου κατέχοντος απολύτως παν το επιστητόν Θρησκευτικόν και Πολιτικόν διό και εξεφωνείτο πάντα από στήθους και ουχί διαβαστός, όπως από τους άκυρους πολιτικούς αναγνώστες!!! Τελικώς τόσον «αρνητικός» ήτο ο Μακαριστός, ώστε να ακούγεται η φράση να μη γυρίσομεν στην εποχήν του;

Το μάθημα των Θρησκευτικών δεν αποτελεί «όνειδος» για την Παιδείαν και γι’ αυτό πρέπει να εξωβελισθεί!!! Είναι μάθημα που διαπλάθει χαρακτήρες και συγκρατεί μέγα μέρος από εκτροπήν σε πράξεις ανομίας. Είναι μάθημα το οποίον γεμίζει ελπίδα κάθε άνθρωπον. Δεν πιστεύω εσείς να μη έχετε ελπίδα για κανένα θέμα! Και μόνον με αυτήν την προσφοράν πρέπει να διδάσκεται.

Η αναφορά πλείστων για τα Κατηχητικά γίνεται κάπως ειρωνικώς και απαξιωτικώς. Πως τώρα εσείς τονίζετε ότι η πίστη πρέπει να διδάσκεται από τα κατηχητικά;;

Το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να παραμείνει ως έχει. Αν στα σχολεία υπάρχουν μαθητές άλλων, εκτός Ορθοδοξίας θρησκειών, αυτοί να μη τα παρακολουθούν και να έχουν εξαιρεθεί από αυτό. Απλούστατα πράγματα. Γιατί περιπλέκονται χωρίς λόγον και δη επικινδύνως;

Το θρήσκευμα πρέπει αναγράφεται στην ταυτότητα. Ποίαν «ζημίαν» προκαλεί η αναφορά του; Έγινε τόσος λόγος πρίν χρόνια γι’ αυτό το θέμα. Αν η Πολιτεία τότε και τώρα, τον χρόνον για τις διαμάχες με τις ταυτότητες τον είχε διαθέσει για εξεύρεσην τρόπου αναπτύξεως της παραγωγής, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.

Τελικώς ένα τόσον κορυφαίον θέμα όπως η μόρφωση των νέων και το τι πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, δεν πρέπει επ’ ουδενί να εναπόκειται στις θέσεις ενός ατόμου. Είναι πανεθνικόν. Δεν είναι τόσον απλή η εκάστοτε τροποποίησή του αναλόγως τις πολιτικές θέσεις των κατά περίπτωσην κυβερνώντων. Πόσον φροντίζου για την εξάλειψη της λιτότητας, της ανεργίας και για την οικονομικήν ανάπτυξην της Ελλάδος;; Γι΄ αυτό εξελέγησαν και ουχί για ν’ απομακρύνουν τα Καλώς κείμενα!!!!

Μιχαήλ Στρατουδάκης
thebest.gr