Εκτέλεση βολών πυροβολικού στη ΣΠΒ


Σχολή Πυροβολικού. Εκτέλεση Βολών από τους εκπαιδευόμενους των Τμημάτων Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών, Ανθυπασπιστών και Μονίμων Λοχιών.