ΛΟΓΟ ΔΙΔΟΥΜΕ ΜΟΝΑΧΑ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΑΘΗΝΑ 19-10-2016.
 
Τα ζητήματα τής Ελλάδος που συνθέτουν την υπόστασή της αποτελούν εθνική εργασία των Ελλήνων στο αίμα και την ψυχή. Δεν αποτελούν μήτε λογιστική μήτε πολιτική διεργασία με την έννοια τής συναλλαγής και τού παζαριού τής αγοράς.