Ανακύκλωση Χρησιμοποιημένης Αντιπηκτικής Διάλυσης Μέσων του Στρατού Ξηράς


Στο πλαίσιο εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής και στην κατεύθυνση ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του Στρατού Ξηράς, το ΓΕΣ ανέπτυξε διαδικασίες και εγκατέστησε σύστημα ανακύκλωσης της χρησιμοποιημένης αντιπηκτικής διάλυσης των μέσων του. Το σύστημα αναπτύχθηκε από προσωπικό του Στρατού Ξηράς και με υλικά της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Έτσι πραγματοποιείται η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, αλλά ταυτόχρονα υφίσταται και η δυνατότητα παραγωγής υδατικού διαλύματος αντιπηκτικού υγρού (S-750), προς κάλυψη των αναγκών του Στρατού, επιφέροντας έτσι σημαντικό οικονομικό όφελος. Το σύστημα έχει λειτουργεί στην 871 Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Καυσίμων (871 ΑΒΕΚ).
kranos