Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μίλησε στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 14ης/27ης Νοεμβρίου 2017, ἔλαβε χώραν συνάντησις τῶν ἐκπροσώπων τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων τοῦ Ἰσραήλ εἰς τό ἐν τῇ Δυτικῇ Ἱερουσαλήμ Ἑβραϊκόν Κοινοβούλιον, τῇ προσκλήσει τοῦ Προέδρου καί Ἀνταποκριτοῦ τοῦ Κοινοβουλίου κ. Yuli Yoel Edelstein μέ θέμα τήν «ἐνθάρρυνσιν τῆς ἀνεκτικότητος καί τῆς ἁρμονίας μεταξύ τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων».

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἔλαβον μέρος ὡς προσκεκλημένοι οἱ Ἀρχηγοί τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων, Ἰουδαϊκῆς, Χριστιανικῆς, Μουσουλμανικῆς καί Δρουζικῆς μετά συνοδῶν αὐτῶν, πολιτικοί τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Κωνσταντῖνος Μπίκας, ὁ Πρόξενος τῆς Γερμανίας, ὁ Ἀρχιραββῖνος κ. David Lav καί ἄλλοι ραββῖνοι τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ κ. Γιακούμπ Σαλάμε καί Σεζάρ Μαρτζῆε καί ἄλλα μέλη τῶν ἐν λόγῳ Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου