Προσλήψεις στην ΕΥΠ αλλά με... παράβολο!

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της τροπολογίας που κατατέθηκε στην Βουλή, θεσπίζονται παράβολα για τη συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης του πολιτικού προσωπικού της

ΕΥΠ, τόσο για την υποβολή αίτησης όσο και για την άσκηση του δικαιώματος της ένστασης. Το ύψος των παραβόλων καθορίζεται με στόχο να μην καθίσταται απαγορευτική ούτε η συμμετοχή στο διαγωνισμό ούτε η άσκηση τυχόν ένστασης αντίστοιχα.

Ειδικότερα με την τροπολογία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Ειδικότερα, τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3649/2008 και του π.δ. 1/2017 (Οργανισμός της ΕΥΠ) και προβλέπονται τα εξής:

– Θεσπίζονται παράβολα, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης του πολιτικού προσωπικού της ΕΥΠ, ως ακολούθως:

παράβολο ύψους τριών (3) ευρώ, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εν λόγω διαδικασίες,

παράβολο ύψους είκοσι (20) ευρώ, για την υποβολή ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του οικείου διαγωνισμού. Στην περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

Τα εν λόγω παράβολα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, μπορεί δε να αναπροσαρμόζονται με ΚΥΑ.

– Περαιτέρω, επανακαθορίζονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες συγκεκριμένων οργανικών μονάδων της ΕΥΠ, τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό σε θέση του κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού – Οικονομικού και η σύνθεση της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού, κατά το μέρος που αναφέρεται στην ιδιότητα των μελών της.

– Επανακαθορίζεται, επίσης, το σύστημα επιλογής προσωπικού της ΕΥΠ, κατά το μέρος που αναφέρεται στη διαδικασία αποκλεισμού υποψηφίων που κρίνονται ακατάλληλοι κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιάζονται. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι μπορεί να συνιστώνται περισσότερες της μίας Τριμελείς Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές για τη διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων των υποψηφίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Από τις διατάξεις της τροπολογίας, επέρχεται αύξηση δημοσίων εσόδων από την είσπραξη των ποσών των παραβόλων που θεσπίζονται τόσο για τη συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού όσο και για την υποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων από τους ενδιαφερόμενους.

Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (συχνότητα διενέργειας διαγωνισμών, αριθμός υποβαλλόμενων αιτήσεων και ενστάσεων κ.λπ.) καθώς και από τυχόν αναπροσαρμογή των παραβόλων με κ.υ.α.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου